استیل داوینچی

نه نفره با میز و دوعدد عسلی
تنوع رنگ
نشیمن فوم سرد
چوب راش