استیل لگنی

استیل لگنی
نه نفره با میز و دو عدد عسلی
تنوع رنگ
نشیمن فوم سرد